FANDOM


Untitled-1.gif

חשיבותן של תכניות להתפתחות קריירה נסקרה רבות בספרות המחקרית והתאורטית ועולה מהן מסקנה משותפת: צעירים מתמודדים טוב יותר עם המעבר מבי"ס לעבודה ולמשפחה אם הכינו אותם לקראת שלבים אלה .הכנתם של צעירים לקראת תחום חיים אחד בלבד אינה עומדת בהלימה עם מטרות חייהם של הצעירים ועם אתגרי העולם הבוגר שבשעריו הם עומדים. הכנה לעולם העבודה ללא התייחסות לערכי הפרט ולנטיותיו המשפחתיות ,אינן עומדות בהלימה עם המציאות המורכבת והמשולבת. התעלמות מתחומי הלאום, הדת, הקהילה והפנאי עשויה לגרום לתכנון חיים חסר ולא ממצה. לפיכך ישנה חשיבות רבה ליצירת תכניות חינוכיות המשלבות מספר תחומי חיים ושמתייחסות להשפעות ההדדיות שבין תחומי החיים. צינמון מציגה מודל למחקר ולייעוץ בתחום התפתחות הקריירה המתמקד בארבעה תפקידי חיים עיקריים-עבודה ,משפחה, קהילה ופנאי .לטענתה ,התייחסות רבה שכזו תאפשר הבנה מדוייקת יותר של התפתחות הקריירה בקרב הצעירים. עיסוק רק בתחום הלימודי או בתחום התעסוקתי עלולה להעביר מסר מצמצם ומדכא לפיו אלה הם התחומים החשובים בחייהם ובהם בלבד יש להשקיע את מרב האנרגיה והמשאבים.

מכאן, חשיבות רבה לבניית תמונת עתיד מכוונת קריירה ,החושפת את התלמידים למגוון תפקידים במעגלי החיים השונים (מעק"ף) תוך התמקדות בשלושה דגשים: מודעות וחקירה עצמית, הבנה של עולם העבודה, רכישת מיומנויות של קבלת החלטות ותכנון עתיד.

ביה"ס שלנו פיתח תכנית לימודים הממוקדת בתמונת עתיד. התוכנית לוותה על ידי פרופ' גלי צינמון ראש החוג לחינוך וייעוץ של אוניברסיטת תל אביב, לצד זה הדרכת צוותי ניהול וצוותי מורים בפיתוח עמדות חיוביות כלפי חינוך לקריירה והמשגת הנושא באופן התפתחותי ורחב. ליווי הצוותים המובילים בתרגום הידע לכדי למערכי שיעור.

כל תלמידי בית הספר והצוות החינוכי עוברים תהליך בשלושה מעגלים מתרחבים ומשיקים: אדם, בית ספר וקהילה.


חינוך לקריירה מהו ?

הצוות החינוכי בונה עם התלמיד את תמונת העתיד שלו בדרך לחיים בעלי ערך ומשמעות. ב התייחסות התלמיד למעגל חייו הכולל משפחה ,עבודה/לימודים, קהילה ופנאי (מעק"ף). כמו כן, התלמיד מתנסה בהתבוננות עצמית כשבית הספר מאפשר לו "כר" של הזדמנויות להעצמת חוזקותיו בהווה, תוך איתור חוזקותיו וחלומותיו, כדי להנגיש עבורו את תמונת העתיד.


בניית מרחבי למידה בבית הספר ובקהילה המזמנים יישום עקרונות חינוך לקריירה תוך ביטוי חוזקות האדם שבתלמיד. בית הספר מעביר תחומי אחריות שלמים לניהול התלמידים והצוות החינוכי. יוצר סדירויות של ותפות עם הקהילה, ההורים והתלמידים. במרחבים אלה מתקבלות החלטות באופן משותף.

בית הספר מאמין ביצירת שגרות אשר מהוות בסיס לבניית המערכת. הודות להן מתאפשר תהליך של יישום החדשנות והוצאתה לפועל ע"י פינוי הצוותים לשם מטרה זו.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית